Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Hairdo by Mijntje

Door een cursus bij Hairdo by Mijntje te volgen of een afspraak bij haar te boeken, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden.

Definities:

Hairdo by Mijntje:
Willemijn Vlot, handelend onder de naam Hairdo by Mijntje, salon/studio gevestigd op van Heldenstraat 59, 4251BN Werkendam.

Cursus:
trainingen die Hairdo by Mijntje aanbiedt.

Deelnemer:
Iedere persoon die deelneemt aan de cursussen van Hairdo by Mijntje.

Opdrachtgever:
Iedere persoon die een afspraak boekt bij Hairdo by Mijntje

Voor Cursisten:

Inschrijving/boeking Cursus:

Inschrijving vindt plaats door aanmelding via onze website www.hairdobymijntje.com of via E-mail.
Met de ontvangst van het aanmelding en de betaling komt de overeenkomst met Hairdo by Mijntje tot stand.
De datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bankrekeningnummer IBAN NL12RABO0349031835 van Hairdo by Mijntje is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op Hairdo by Mijntje.

Betaling Cursus:
De betaling dient binnen 10 dagen te worden gedaan. Aanmelding zonder betaling is niet mogelijk en dus niet geldig.

Annulering Cursus:
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. De annulering van deelname dient 6 weken voor aanvang van de cursus ontvangen zijn.
Er zullen dan geen extra kosten in rekening worden gebracht en het cursus geld zal terug gestort worden door Hairdo by Mijntje.
Bij annulering van een cursus meer dan 6 weken voor de cursusdatum zal het Cursusgeld terugbetaald worden c.q. niet verschuldigd zijn. Bij annulering van een cursus tussen 6 weken en 2 weken voor de cursusdatum zal 25% van het cursusgeld verschuldigd zijn en bij annulering van 2 weken en korter voor de cursusdatum zal 100% van het cursusgeld verschuldigd zijn.
Bij annulering door Hairdo by Mijntje ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.
Wanneer de cursist 14 dagen voor de cursusdata of korter, aangeeft de deelname van de cursus uit te willen stellen naar een andere datum is de cursist € 25,- administratiekosten verschuldigd.
De uitstelling kan pas plaatsvinden als het verschuldigde bedrag van € 25,- aan administratiekosten door Hairdo by Mijntje is ontvangen.
Indien Hairdo by Mijntje een cursus wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de cursus te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel. Hairdo by Mijntje is gerechtigd cursussen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname. Dit zal per mail aan u bekend gemaakt worden.
Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail.
Een cursist die met een cursus is aangevangen, doch vervroegd is gestopt, om welke reden ook, heeft geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld en is gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn voldaan, het resterende bedrag aan cursusgeld alsnog te voldoen.

Annulering in geval van ziekte (of andere ongeplande omstandigheden)
Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit per mail te sturen naar Hairdo by Mijntje.
In dat geval zal door Hairdo by Mijntje bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende cursus de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.
Indien Willemijn Vlot niet in staat is een cursus te leiden door ziekte of andere ongeplande omstandigheden, zal de cursus verzet worden naar een andere datum. Ze zal die dag de deelnemer zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen.

Privacy Hairdo by Mijntje:
Het is wegens privacy van Hairdo by Mijntje niet toegestaan om tijdens de lessen video opnames te maken. Wat er tijdens de les uitgelegd en laten wordt is uiterst alleen voor de cursisten bedoeld.
Indien er wel video opnames door de cursist worden gemaakt (en deze worden gepubliceerd) is de cursist een boete van €250,- verschuldigd aan Hairdo by Mijntje.

Met de inschrijving voor een cursus en de betaling van het verschuldigde bedrag of met de boeking van een afspraak en de ontvangen bevestiging van Hairdo by Mijntje geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Voor de Online Academy:

Gekochte online cursussen / lessen / tutorials zijn beschikbaar voor klanten om te bekijken gedurende het lidmaatschap. Ze mogen op geen enkele manier worden gedownload, gereproduceerd, gefilmd of uitgezonden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hairdo by Mijntje.

Lidmaatschapskosten voor de Online Academy worden maandelijks bij de klant in rekening gebracht via een periodieke betaling die door de klant tijdens het registratieproces is ingesteld totdat deze door de klant wordt geannuleerd of door het Hairdo by Mijntje wordt ingetrokken. De factureringscyclus van de klant begint op de dag van de maand waarin de eerste betaling is gedaan.

Het account/lidmaatschap op de academy is voor één persoon te gebruiken. Als één account/lidmaatschap door meerdere personen word gebruikt brengt Hairdo by Mijntje €50,- per maand aan boete in rekening vanaf het moment van registratie.

Hairdo by Mijntje behoudt zich het recht om de toegang van een klant tot de beveiligde webpagina’s van de Online Academy en de Private Facebook-groep te annuleren, maar doet dit alleen op redelijke gronden en nadat zij de klant eerst op de hoogte heeft gesteld. Restituties zijn niet beschikbaar als dit halverwege een maandelijkse factureringscyclus gebeurt.

Een lidmaatschap is minimaal 6 maanden, om het lidmaatschap van de Online Academy te annuleren, moet de klant een mail sturen naar hairdobymijntje@gmail.com. De opzegtermijn is daarna 1 maand. De klant heeft alleen toegang tot de beveiligde webpagina’s van de Online Academy en de Private Facebook-groep tot 1 maand na de opzegging.

Er zijn geen restituties beschikbaar voor aankopen van online cursussen / lessen / tutorials en lidmaatschapskosten voor de Online Academy. Er worden geen terugbetalingen aangeboden voor deze diensten.

Hairdo by Mijntje is niet verantwoordelijk als de internetverbinding of IT-apparatuur van de klant niet van een standaard is die hen in staat zou stellen om de online inhoud naar tevredenheid te bekijken. Dit zou geen reden zijn voor terugbetaling.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Voor Opdrachtgevers:

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Willemijn Vlot/Hairdo by Mijntje en haar opdrachtgevers. Hairdo by Mijntje accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Hairdo by Mijntje.

2. Reiskostenvergoeding
2.1 De door Hairdo by Mijntje gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Werkendam, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,45 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Hairdo by Mijntje gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch, per e-mail, Whatsapp, Facebook of Instagram een datum bij Hairdo by Mijntje vast laat zetten.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Hairdo by Mijntje alvorens een boeking te doen.
3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Na eventuele prijsveranderingen komen eerder gemaakte aanbiedingen en offertes te vervallen en word de huidige prijs aangehouden.

4. Betaling
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hairdo by Mijntje moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte of een zwangerschap kan Hairdo by Mijntje ten allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
5.2 Bij bruidsopdrachten zal Hairdo by Mijntje zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Hairdo by Mijntje niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Hairdo by Mijntje gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een geldige reden (bv. ziekte, overlijden, annulering van de bruiloft), tot uiterlijk 8 maanden vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf 8 maanden voor de opdracht: 20% van het totale factuurbedrag.
b) Bij annulering vanaf 6 maanden voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
c) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
d) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
e) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

7. Aansprakelijkheid en schade
7.1 Hairdo by Mijntje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Hairdo by Mijntje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hairdo by Mijntje is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Hairdo by Mijntje te worden ingediend.
7.4 Hairdo by Mijntje sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van
Hairdo by Mijntje en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Hairdo by Mijntje kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Hairdo by Mijntje is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de mail die verstuurd is na het bevestigen van de reservering.
8.2 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Hairdo by Mijntje
8.3 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 01-1-2020.

9. Slotbepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Hairdo by Mijntje bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Hairdo by Mijntje en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Privacy Verklaring:

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van mevrouw Willemijn Vlot, tevens handelend onder de naam Hairdo by Mijntje. In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Verklaring bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Hairdo by Mijntje te gebruiken en deze Privacy Verklaring te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Hairdo by Mijntje te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Hairdo by Mijntje aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van producten en/of diensten van Hairdo by Mijntje verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e)product en/of dienst van Hairdo by Mijntje afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

a.voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;

b.voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;

c.voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau; In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, bankgegevens en e-mailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

d.om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;

e.om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

f.Het plaatsen van foto’s van bijvoorbeeld bruidskapsels op de website en social media van Hairdo by Mijntje. In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

g.om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

h.voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of

i.indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft Hairdo by Mijntje een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens worden door Hairdo by Mijntje uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Hairdo by Mijntje via hairdobymijntje@gmail.com Doorgifte derden Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Hairdo by Mijntje zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers. Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: hairdobymijntje@gmail.com. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Voor het overige zal Hairdo by Mijntje de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Hairdo by Mijntje in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen. Beveiliging Hairdo by Mijntje heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder opslag van die gegevens in een database voorzien van actuele virusscanners en betaling(sopdracht)en aan Hairdo by Mijntje via beveiligde systemen zoals iDeal.

Postadres & Vestigingsadres:
van Heldenstraat 59
4251BN Werkendam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76820424
E-mailadres: hairdobymijntje@gmail.com